Huron, California

Client: 

Fresno Housing Authority